เกี่ยวกับเรา

บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยดำเนินธุรกิจสถานีบริการเชื้อเพลิง 

ได้แก่  LPG  NGV และน้ำมันแบบครบวงจร โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการและการตลาดในธุรกิจ

ซึ่งปัจจุบันเรามีสถานีบริการรวมทั้งสิ้นกว่า 40 สถานี และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสาขาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ค่านิยมองค์กร

"Best" ยึดมั่นในคุณภาพและบริการ

 

วิสัยทัศน์

"Best" จะเป็นสถานีบริการเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานและโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย


"Best" จะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ และพนักงานจะทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข